Conditiile specifice pentru participare la concurs:

-          Studii postliceale de asistent medical

-          Absolvirea cursului de formare paramedic, susținut de IJSU Mures

 

 Conditiile de desfasurare a concursului:

    Concursul consta din 3 etepe:

-          Selectia dosarelor de inscriere: 15 octombrie 2018, ora 10

-          Probă scrisă: 16 octombrie 2018,ora 11,00

-          Proba practica: 19 octombrie 2018,ora 11,00   

 Poate participa la concursul pentru ocuparea  unui post vacant sau temporar vacant persona care indeplineste urmatoarele conditii.

            a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

            b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

            c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

            d) are capacitate deplină de exerciţiu;

             e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

            f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

            g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

            h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

 Pentru inscrierea la concurs  candidatii vor prezenta la compartimentul Resurse umane din cadrul Primariei comunei Acatari, până la pe data 15 octombrie 2018 (inclusiv) ,ora 09,00 cu un dosar care va contine urmatoarele docunente:

    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

    d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

    g) curriculum vitae;

    h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat

activităţi de poliţie politică.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

            Actele prevazute mai sus vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea sau in copii legalizate.

 Bibliografia in vederea participarii la concurs.Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusive rebublicarile,modificarile si completarile ulterioare;

1. Constituţia României, republicată, M.Of. nr.767/31.10.2003

2. Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare - Cap. I - IV;

3.PRIMUL AJUTOR CALIFICAT – IGSU; Societatea de Medicina de Urgenta si Catastrofa din Romania, 2009

4.INTRODUCERE IN MEDICINA DE URGENTA PRESPITALICEASCA - SMURD Sibiu, Sibiu 2015

5.Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice