S-a afisat rezultatul selectiei dosarelor. Procesul verbal se regaseste la documentele atasate.

Referent, clasa III, grad profesional superior  în cadrul Compartimentului fond funciar         

Etapele concursului sunt : selectia dosarelor, proba scrisa, interviul.

 

CONDITII DE DESFASURARE A CONCURSULUI:

Concursul se desfăşoară la sediul Primăriei comunei Acățari, Judetul Mureş astfel :

           Proba scrisa; - In data de  06.02.2020 ora 10

           Interviu - Interviul se va desfășura în termen de 5 zile  lucrătoare de la dat susținerii probei scrise

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

Conditii generale:

Candidaţii trebuie să indeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 465 alin(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019  privind Codul Administrativ

Condiţii specifice:

Referent, clasa III, grad profesional  superior  în cadrul Compartimentului fond funciar

- studii medii absolvit cu diplomă de bacalaureat;

- vechime: 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

        Dosarul de înscriere:

         Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată.

      Dosarele de înscriere se pot depune în perioada 07.01.2020-27.01.2020 la sediul Primăriei Comunei Acățari  nr 214 Jud Mureș

Pentru concursul de recrutare, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată:

    a) formularul de înscriere

    b) curriculum vitae, modelul comun european;

    c) copia actului de identitate;

    d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

    e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

  f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

 g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

    h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

    i) cazierul judiciar;

    j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Acățari sau la telefon 0265-243152 .

 

  Referent, clasa III, grad profesional  superior  în cadrul Compartimentului fond funciar

1.      Constituţia României, republicată, M.Of. nr.767/31.10.2003,

      2.  OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ,

3. Ordonanța  nr. 28 din 27 august 2008 privind registrul agricol,cu modificările și completările ulterioare ,

4. Ordinul  nr. 1136 din 10 ianuarie 2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019,

5 .Legea nr.18/1991,privind fondul funciar,republicat cu modificările și completările ulterioare,

       6. Hotărârea Guvernului României   Nr. 890 din  4 august 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor

       7. Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

      8. Legea nr.7/1996 – Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare,republicat, cu modificarile si completarile ulterioare .
      9.  Ordinul nr.534/2001 – al ministrului administratiei publice privind aprobarea Normelor Tehnice pentru introducerea cadastrului general, cu modificarile si completarile ulterioare
      10. Ordinul nr.  700 din  9 iulie 2014  privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară

 

Constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor se va face  potrivit prevederilor art. 26, din H.G. 611/2008, prin dispoziţia a primarului  comunei Acățari, cu aplicarea corespunzătoare a titlului II cap. II secţiunea a 3-a din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările ulterioare.

           Publicitatea se va asigura de catre Comuna Acățari prin publicarea cu cel puţin 30 zile inainte de data stabilită,respectiv 07.01.2019  pe site-ul instituției Comuna Acățari și pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Acățari nr.214  Loc Acățari Jud. Mureș.

-          persoana de contact : Fulop Robert , șef birou financiar contabil,

-          telefon 0265-333112, fax-0265-333298,

-          e-mail- acățari@cjmures.ro

.