ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Acăţari, nr. 214, judeţul Mureş, 547005

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro ; robert@acatari.ro

www.acatari.ro  
 

A N U N Ț

 

 

 

COMUNA ACĂȚARI cu sediul in: loc. Acățari, str. Pricipală, nr.214, jud. Mureș organizează concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale conform H.G. nr.  286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.

Denumirea postului:

Un post Referent IA, contractual, pe perioadă nedeterminată în cadrul Biroului financiar contabil și resurse umane:
Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: studii medii absolvit cu diplomă de bacalaureat

-vechime în muncă necesare ocupării postului: minim 3 ani

Un post Muncitor calificat II, contractual, pe perioadă nedeterminată:
Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: studii generale

-vechime în muncă necesare ocupării postului: minim 4 ani

-permis de conducere categoria B.

 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă în data de 5 decembrie 2019, ora 11,00 la sediul instituției.

Proba interviu în data de 9 decembrie 2019, ora 11,00 la sediul instituției

 

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile de la afișare, la sediul instituției:  Acățari, nr.214 judetul Mureș

Date contact: telefon 0265-333112, interior 103, acatari@cjmures.ro.

 

Bibliografie post de referent:

-Constituţia României, republicată, M.Of. nr.767/31.10.2003

-OUG  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

-Legea nr 82/1991 – Legea Contabilităţii, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 273/2006 - privind Finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Bibliografie post de muncitor calificat:

-Constituţia României, republicată, M.Of. nr.767/31.10.2003

-OUG  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

-Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă,actualizată.

 

 

 

 

Componenta dosarului de concurs  :

 - Cerere de inscriere la concurs  adresată conducătorului instituției publice;

 - Copie   act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,potrivit legii,după caz,precum și copii ale actelor de stare civilă( certificate naștere,căsătorie,livret military,livret de familie)

 - Copiile documentelor care să  ateste nivelul  studiilor  si a altor acte care atestă efectuarea  unor specializari, copiile documentelor care să ateste  indeplinirea conditiilor specifice

 - Copia  carnetului de munca, conform cu originalul , sau dupa caz o adeverinta  în original care sa ateste vechimea in munca , in meserie si / sau in specialitatea studiilor

 - Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează(Candidatul declarat admis la selecția dosarelor,care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale,are obligația de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar,cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului).

 - Adeverinta  medicală care să ateste starea de sanatate fizică si psihică , corespunzatoare eliberată cu cel mult sase luni  anterior delurarii concursului de către medicul de familie al candidatului  sau de catre unitatiile sanitar abilitate ( Aceasta va contine in clar, numarul , data , numele si prenumele candidatului , numele emitentului si calitatea acestuia  , in formatul standart stabilit de Ministerul Sanatatii) .

 - Curiculum vitae care sa ateste locurile de munca in care a mai frecventat  si studiile de specialitate 

 - Alte documente  relevante pentru desfasurarea concursului .

 

 

Reprezentant legal,

PRIMAR

Osvath Csaba