REGULAMENTUL IN FORMAT EDITABIL O PUTETI DESCARCA LA ANEXA SAU DATI CLICK AICI

 

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Acăţari, nr. 214, judeţul Mureş, 547005

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro ; robert@acatari.ro

www.acatari.ro  

Cod fiscal: 4323578
 

Regulamentul privind derularea procedurii pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local,pentru anul 2020,pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România

 

 

SCOP ŞI DEFINIŢII:


1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general şi a procedurii de acordare a unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Acățari pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România.
Reglementările legale în vigoare pe baza cărora a fost elaborat acest regulament sunt:
– O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare aduse prin O.G. nr. 11/2014;
– H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare aduse prin H.G. nr. 984/2014;
2. În înţelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:
a) cultele recunoscute – persoane juridice de utilitate publică care se organizează și funcționează în baza prevederilor constituționale și ale Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor.
b) unitate de cult – se înființează și se organizează de către culte, în mod autonom, potrivit propriilor statute, regulamente și coduri canonice, conform art. 14 din Legea nr.489/2006.
c) lăcaş de cult – imobil în care se oficiază servicii religioase sau care deserveşte acestui scop, respectiv: biserică, templu, casă de rugăciune, moschee, geamie, sinagogă, casă de adunare, capelă, ansamblu monahal, clopotniţă, arhondaric, trapeză, paraclis, chilie şi alte clădiri şi dependinţe asimilate acestora;
d) sprijin financiar – sume alocate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condiţiile legii.


DOMENIUL DE APLICARE:


3. Prevederile prezentului regulament se aplică pentru alocarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Acățari, în conformitate cu prioritățile stabilite prin Strategia de dezvoltare a comunei Acățari 2014-2020.
4. Sprijinul financiar se poate acorda pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult destinate:

 

a) amenajarea şi reparararea clădirilor având destinaţia de aşezăminte  de cult;
b)conservării şi întreţinerii bunurilor de patimoniu aparţinând cultelor religioase (cimitire-drumuri de acces,.etc);
c)executarea  lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare
d)Construirea/întreținerea caselor mortuare

e)alte situații bine justificate


4.1 Consiliul local are obligaţia de a comunica anual Secretariatului de Stat pentru Culte sumele alocate în conformitate cu prevederile punctului 4.


PREVEDERI BUGETARE:
5. Programele şi proiectele de interes public vor fi selecţionate pentru finanţare în limita prevederilor bugetare anuale aprobate de Consiliul local al comunei Acățari, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea şi raportarea bugetului local.


II. Procedura de acordare a sprijinului financiar

 

6. Procedura de acordare a de sprijinului financiar pentru unităţile de cult recunoscute din România se desfășoară în următoarele etape:
a) publicarea anunţului de participare;
b) înregistrarea documentaţiei de solicitare a sprijinului financiar; ulterior desfășurării procedurii anuale de selecție, se poate acorda sprijin financiar doar în cazul apariției unor proiecte de interes local de importanță majoră sau a unor situații de urgență și în limita prevederilor bugetare anuale aprobate de Consiliul local al comunei Acățari;
c) documentaţia de solicitare a finanţării se poate depune într-un exemplar scris la registratura Primăriei comunei Acățari, precum și online .
d) verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară a solicitantului;
e) evaluarea și selecția cererilor;
f) comunicarea rezultatelor;
7. Documentaţia va fi întocmită în limba română.
8. Suma solicitată va fi exprimată exclusiv în lei.
9. Sprijinul financiar alocat de la bugetul local al comunei Acățari se acordă pe baza următoarelor documente


a. cerere-tip – anexa 1 (formular de solicitare de sprijin financiar de la Consiliul local al comunei Acățari pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România);
b. devizul de lucrări pentru construcţii şi reparaţii, întocmit potrivit reglementărilor în vigoare, pentru lucrările rămase de executat, datat pe anul în curs
c. copie de pe autorizaţia de construire, pentru lucrări la care legea prevede acest lucru,eliberată potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau legislaţiei aplicabile în ţara pe teritoriul căreia se află lăcaşul de cult aparţinând cultului recunoscut din România;
d. copie a certificatului de înregistrare fiscală;
e. adeverinţă certificată de bancă sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care este precizat codul IBAN al unităţii de cult solicitante;
f. declarația pe propria răspundere a solicitantului că va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv pentru realizarea lucrărilor menționate în documentația atașată cererii, conform formularului tip-anexa 2;
g. acte care să ateste proprietatea asupra imobilelor pentru care se solicită sprijin financiar;
h. certificate fiscale care să ateste că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat şi local, în anul fiscal anterior depunerii cererii de sprijin financiar;
i. în cazul monumentelor istorice şi al bunurilor din patrimoniul cultural naţional, se va prezenta şi o copie a avizului eliberat de instituţiile specializate în domeniul patrimoniului cultural naţional, potrivit legislaţiei în vigoare privind restaurarea şi conservarea monumentelor istorice şi a bunurilor din patrimoniul cultural naţional;;
j. pentru celelalte necesităţi ale unităţilor de cult, cererea de sprijin financiar va fi însoţită de documente specifice tipului de activitate în care se încadrează solicitarea;
k. fotografii ce atestă stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrări pentru care se solicită sprijin financiar;
10. Documentaţiile incomplete vor putea fi completate în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii cererii; în caz contrar, acestea nu vor fi propuse pentru alocarea fondurilor solicitate. Pentru lucrările propuse în devizul ce însoţeşte documentaţia necompletată în termenul de 30 de zile, unitatea de cult va putea depune o nouă cerere de alocare a unui sprijin financiar numai în anul calendaristic următor.

 

III. Condiţii de eligibilitate

 

11.Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii de selecţie:
a) proiectele sunt de interes public local;
b) este dovedită capacitatea organizatorică şi funcţională a solicitantului

12.Nu sunt selectate programele şi proiectele aflate în una din următoarele situaţii:
a) documentaţia prezentată este incompletă;
b) solicitanții au conturile bancare blocate;
c) solicitanţii nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local;

 
IV . Evaluarea şi selecţia cererilor de sprijin financiar
 
13. Evaluarea şi selecţia cererilor de sprijin financiar se face de către Comisia de evaluare și selecție, formată din:

         Toth Emese Zsuzsanna-administrator public-președinte

         Fulop Robert-șef Birou-secretar

Magos Nadori Ildiko-inspector-membru

Hosszu Agota Magdolna-inspector-membru

Bereczki Csila Bealta-inspetor- membru


Comisia este legal întrunită în prezența a minim cinci membri cu drept de vot.

 
V. Acordarea sprijinului financiar
 
14. Acordarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, se face în limita sumelor prevăzute anual în bugetul local cu această destinaţie, prin hotărâre a Consiliului local, cu încheierea unui protocol de finanțare (Anexa nr. 4 a prezentului Regulament) între autoritatea publică locală şi unitatea de cult beneficiară.
15. Protocolul de finanțare se încheie în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii prin care a fost alocat sprijinul financiar de către Consiliul local al comunei Acățari;

16. Comunicarea rezultatului selecţiei se face în mod public, pe site-ul Primăriei comunei Acățari, www.acatari.ro şi prin corespondență scrisă, trimisă prin poştă cu confirmare de primire.

 
VI. Controlul modului de utilizare a sprijinului financiar
 
17. Protocoalele de finanțare vor prevedea, sub sancţiunea nulităţii, calitatea  Primăriei şi a Curţii de Conturi de a exercita controlul financiar asupra utilizării fondurilor publice de către unităţile de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România.

18. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament de către beneficiarul sprijinului financiar alocat atrage după sine sistarea finanţării şi recuperarea sumelor utilizate necorespunzător.
19. În vederea utilizării sprijinului financiar acordat de la bugetul local al comunei Acățari, documentele se vor adresa Biroului financiar contabil și resurse umane, avându-se în vedere următoarele:
a) toate documentele justificative, prezentate în copii xerox, vor purta menţiunea «conform cu originalul» şi vor fi certificate prin semnătura beneficiarului ajutorului financiar.

Documentele justificative trebuie să fie întocmite potrivit reglementărilor în vigoare privind activitatea financiar-contabilă;
b) nu se vor admite la justificare documente care conțin achiziții de materiale sau servicii, altele decât cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar, care nu sunt cuprinse în devizul înaintat pentru obținerea sprijinului financiar;
c) documentele justificative trebuie să fie lizibile și să nu prezinte ștersături; nu se admit documente trimise prin fax;

 d) facturile fiscale vor fi însoțite de dispoziții de plată, ordine de plată, chitanțe, bonuri de casă, extrase privind viramente bancare, după caz;

e) chitanțele care atestă plăți trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele: scopul plății, operațiunea pentru care se face plata, numărul și data eliberării. Chitanțele care atestă plăți vor fi utilizate doar în cazurile în care nu se întocmesc facturi fiscale;

f) actele justificative vor cuprinde în mod obligatoriu copia extrasului de cont bancar prin care se face dovada primirii banilor sau chitanța de înregistrare în evidența contabilă a unității de cult beneficiare a sprijinului financiar alocat;

i) documentele justificative vor fi transmise până cel mai târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an. În cazul primirii sprijinului financiar în cursul trimestrului IV, justificarea se va face în cel mult 180 de zile de la primirea acestuia;

 j) facturile aferente executării lucrărilor de construcţie, reparaţie, pictură vor fi însoţite, după caz, de situaţii de lucrări, contracte, acte adiţionale, anexe contract/contracte, note privind stadiul lucrărilor, vizate de diriginţii de specialitate;

k) pentru sprijinul financiar alocat, indiferent pentru care dintre categoriile lucrărilor prevăzute la cap. I  din regulament, solicitantul va depune alături de documentele justificative și un raport de justificare a utilizării sprijinului primit.

 l) facturile de avans vor fi însoţite de facturi de regularizare a avansului;

 m) actele justificative vor fi însoţite de fotografii care atestă stadiul lucrărilor executate, la data justificării.
20. Nu se admit la justificare facturi emise sau plătite înainte de primirea sprijinului financiar. Unităţile de cult care nu justifică sprijinul financiar conform termenelor precizate la art. 19,  sunt obligate să restituie sumele rămase nejustificate în maximum 30 de zile de la expirarea termenului de justificare.

21. Sumele alocate ca sprijin financiar, conform prevederilor cap. I  din regulament, vor fi transmise direct solicitantului, integral ori eșalonat.

 Sumele vor fi virate cu respectarea graficului de eșalonare pe care solicitantul trebuie să îl depună în vederea semnării protocolului de finanțare, conform Anexei 5.

22. Pentru acordarea tranșei a doua și a următoarelor tranșe este obligatorie justificarea sumei primite anterior.

 
VII. Dispoziţii finale
 
23. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de selecţie se va transmite de către solicitanţi sub formă de document scris sau online, la adresa de e-mail: acatari@cjmures.ro.

Orice document scris trebuie înregistrat la registratura Primăriei comunei Acățari.

În cazul în care datele (documentele) se transmit în formă electronică, acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică, astfel încât să îndeplinească condițiile de probă și de validitate ale unui act juridic.
23.1 La depunerea documentelor justificative aferente acordării sprijinului financiar, unitatea de cult va depune, la registratura Primăriei comunei Acățari, și un raport financiar al lucrărilor executate, care va evidenția și cofinanțarea lucrărilor de către cultul religios (dacă există) – din surse proprii sau din alte surse.
24. Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în vigoare.


25. Prevederile regulamentului vor fi aplicate oricăror forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, acordate începând cu anul 2020.

 

 

 

ROMÂNIA                                                                                                      Anexa 1                 

JUDEŢUL MUREȘ

UNITATEA DE CULT

 

FORMULAR DE SOLICITARE DE SPRIJIN FINANCIAR

de la Consiliul local al comunei Acățari pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România

 

Unitatea de cult solicitantă ............................................................................................................ ,

Cultul/Eparhia .................................................................................................................................,

Adresa completă a unităţii de cult solicitante: .................................................................................,

localitatea.........................str. ................................................... nr. .........., judeţul............................, codul poştal .............., tel ..............................., fax .................., e-mail ................................................,

Adeverinţa de funcţionare nr. ......................................... din data de ......................., eliberată de.......................................................................

       Adresa completă a obiectivului (în cazul în care diferă de adresa unității de cult)...........................

Număr de enoriaşi........................................,

Structura de conducere a unităţii de cult:

Numele.............................. Prenumele..........................., profesia............................, funcţia................., locul de muncă......................................,

 Codul fiscal nr........................ din data de ......................... emis de ......................................

Numărul contului bancar ................................. deschis la banca ..................................................... sucursala/filiala/agenţia........................................,

Numele persoanelor cu drept de semnătură ..............................................................

 Experienţa anterioară:

DA (precizaţi proiectul desfăşurat în anul calendaristic anterior) .......................................................  ……….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NU.

9. Date tehnice privind proiectul pentru care se solicită sprijinul financiar …..............

               Titlul de proiect...............................................................................................................................

10. Oportunitatea proiectului în raport cu priorităţile comunităţii:..................................................

11. Beneficiari:.................................................................................................................................

12. Grupul-ţintă: ................................ număr de persoane................................................................

13. Durata în timp: ...................................................

14. Descrierea proiectului .........................................................................................................

................................................................................................................................................................................

15. Date privind coordonatorul programului/proiectului: Numele........................................... prenumele.................................., profesia............................., funcţia......................................, locul de muncă..........................  ......................................................................

16. Precizaţi dacă dispuneţi şi de alte surse de finanţare pentru proiectul prezentat.:

DA (dacă da, menţionaţi numele organizaţiei şi valoarea sprijinului financiar )....................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................NU.

18. Sprijinul financiar solicitat de la bugetul local al comunei Acățari este de:__________ lei.

 

 

                        Semnatura solicitantului                                                     Data

               ...............................................................                                ...............................

                          Reprezentantul legal

                    ...............................................

 

 

ROMÂNIA                                                                                                                                                            ANEXA 2

JUDEŢUL MUREȘ

UNITATEA DE CULT
                                                                          DECLARAŢIE 
 

   Subsemnatul, ......................................................., domiciliat în localitatea ............................., str............................ nr....., bl.........., ap........, judeţul......................., cod poştal..................., posesor al actului de identitate ......seria..........nr..............., cod numeric personal............................................, în calitate de reprezentant legal al unităţii de cult ..................................................................................., cunoscând prevederile O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, şi prevederile din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere, următoarele:

a) datele, informaţiile şi documentele prezentate în dosarul de solicitare a sprijinului financiar sau în dosarul de justificare a sumelor primite, corespund realităţii;

b) unitatea de cult nu are datorii şi obligaţii neachitate la scadenţă către persoane juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite;

c) unitatea de cult pe care o reprezint nu are datorii restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale sau fonduri speciale;

d) mă angajez ca sprijinul financiar care va fi alocat unităţii de cult ........................................... să-l utilizez în scopul pentru care a fost solicitat şi să-l justific integral, în condiţiile legii;

e) documentele depuse în scopul justificării sumelor alocate unităţii de cult nu au mai făcut obiectul justificării către alte instituţii publice;

f) certificatul de înregistrare fiscală şi contul bancar aparţin unităţii de cult care a solicitat sprijinul financiar.

Reprezentantul unităţii de cult solicitante,

 

                       Semnătura,                                                                                               

                                                                                               

            ...............................................                                      

       Data,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA                                                                                                                       ANEXA 3

JUDEŢUL CLUJ

UNITATEA DE CULT

 

RAPORT DE JUSTIFICARE

PENTRU SUMELE PRIMITE CA SPRIJIN FINANCIAR de la bugetul local al comunei Acățari

 

I. DATE GENERALE

Datele de identificare ale unităţii de cult:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    Datele de identificare ale reprezentantului:

 

 

 
 

II.justificarea sumelor primite

 

1.         Suma primită în anul în curs

 

1
Suma primită
 
2
Valoarea devizului din dosarul de cerere
 
3
Scopul pentru care a fost solicitată suma[1]
 
 

 

Scurtă descriere a lucrărilor efectuate

Detaliere concretă a lucrărilor efectuate pe banii primiţi de la bugetul local al comunei Acățari (inclusiv achiziţionarea de materiale de construcţii):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Finanţări primite de la bugetul local al comunei Acățari pentru unitatea de cult, în perioada ............. (ultimii trei ani anteriori cererii de acordare a sprijinului financiar)

 

Nr.

crt.
Anul
Suma (lei)
1.
 
 
2.
 
 
3.
 
 
4.
 
 
...
 
 
 

4. Finanţări primite pentru unitatea de cult de la alte autorităţi publice, altele decât Consiliul local Acățari (inclusiv fonduri europene), în perioada ….......... (ultimii trei ani anteriori cererii de acordare a sprijinului financiar)

 

Nr.

crt.
Anul
Instituţia
Suma (lei)
1.
 
 
 
2.
 
 
 
3.
 
 
 
4.
 
 
 
...
 
 
 
 

 

Declar pe propria răspundere că facturile şi chitanţele prezentate spre justificare în dosarul prezentat nu au fost folosite la alte instituţii ale statului pentru justificarea unor sume primite.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Codul penal pentru infracţiunea de fals în declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă.

 

 

 

 

 

Anexă nr. 4

PROTOCOL de FINANŢARE

nr. ...... din data de...........

Cap. I - PĂRŢILE CONTRACTANTE

Art.1. – Comuna Acățari, reprezentat prin primar, domnul Osvath Csaba, cu sediul în com.Acățari,sat.Acățari,nr.,214,județul Mureș cod fiscal________, cont ______________, deschis la Trezoreria Tg-Mureș, denumit în continuare instituţia finanţatoare,          

          - Cultul religios…………………………………………………………................., unitatea de cult............................................................................................reprezentată prin..................................................................................., cu sediul în localitatea ……........................,str.............................,nr........, judetul............................, cod fiscal................................................, cont............................................................................., deschis la..........................................................................................având Statutul de organizare şi funcţionare recunoscut prin H.G. nr..../......., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.... din .........., numit în continuare Cultul recunoscut/unitatea centrală de cult pentru unitatea de cult__________________________

în temeiul:

O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr.125/2002;

H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Acățari, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România aprobat prin HCL nr._____/,

au încheiat, de comun acord, prezentul protocol.

Cap. II - OBIECTUL

Art. 2. - Obiectul protocolului îl constituie stabilirea cadrului general şi condiţiile în care unitatea finanţatoare alocă sprijin financiar unităţii de cult pe baza dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 125/2002, modificată şi completată şi a normelor metodologice pentru aplicare ale acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002, cu modificările şi completările ulterioare si HCL nr. ….. / …......

             - Sprijinul financiar de la bugetul local al comunei Acățari este în valoare de …………..,fiind alocat pentru …………………………………………………, conform HCL nr……./………

Cap. III DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Art. 3. - Cultul recunoscut poate beneficia de sprijin financiar, în limita prevederilor bugetare anuale, în condiţiile legii.

Art. 4. - În cadrul procesului de alocare a sprijinului financiar de la bugetul comunei Acățari către unităţile de cult, cultul recunoscut are următoarele drepturi şi responsabilităţi:

a) de a verifica şi aviza  documentaţia prin care unitatea de cult  solicită unităţii finanţatoare sprijin financiar în baza Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 125/2002, modificată şi completată şi a normelor de aplicare ale acesteia;

b) de a urmări corectitudinea şi respectarea termenelor pentru justificarea sumelor primite ca sprijin financiar, în conformitate cu O.G. nr. 82/2001, şi destinaţia fondurilor alocate prin certificarea documentelor transmise unităţii finanţatoare;

c) are obligaţia să ia măsurile necesare  ca unităţile de cult  care au primit sprijin financiar de la unitatea finanţatoare şi nu l-au justificat în termenul legal să restituie la bugetul local suma nejustificată.

Art. 5. - Cultul recunoscut va coopera şi va sprijini reprezentanţii unităţii finanţatoare  în activitatea de verificare pe teren a obiectivelor pentru care se solicită sau a fost acordat sprijin financiar.

Art. 6. - În situaţia în care unitatea  finanţatoare nu poate vira fondurile financiare direct unităţii de cult solicitante, ci le transmite prin intermediul cultului recunoscut sau centrului eparhial, după caz, acesta din urmă are obligaţia de a transmite întreaga sumă alocată de către unitatea finanţatoare unităţii beneficiare în cel mult cinci zile lucrătoare.

Art. 7. – Părţile pot stabili, de comun acord, un calendar al întâlnirilor cu reprezentanţii cultului recunoscut  în vederea justificării integrale a sumelor primite.

Art. 8. -  Unitatea finanţatoare are dreptul de a nu mai aloca timp de trei ani sprijin financiar pentru unităţile de cult care nu  justifică fondurile alocate, iar timp de un an unităţilor de cult care le-au justificat cu întârziere.

Art. 9. - Unitatea finanţatoare  are dreptul de a fi prezent, prin reprezentantul său, la recepţia lucrărilor de construire sau reparare a bisericilor realizate şi cu sprijinul său.

Art. 10. - Unitatea finanţatoare  are dreptul de a solicita periodic cultului recunoscut situaţia privind folosirea şi justificarea fondurilor alocate unităţilor din subordinea sa.

Art. 11. - Modul de utilizare a sprijinului financiar pentru unităţile de cult recunoscute din România se supune controlului compartimentului de specialitate din Primăria comunei Acățari.

Art. 12 Unitatea finanţatoare  are obligaţia să sesizeze organelor de control, în cazul existenţei unor indicii temeinice privind folosirea ilegală a fondurilor alocate unităţilor de cult.

Art. 13 La depunerea documentelor justificative aferente acordării sprijinului financiar, unitatea de cult va depune, la registratura Primăriei comunei Acățari și un raport financiar al lucrărilor executate, care va evidenția și cofinanțarea lucrărilor de către cultul religios (dacă există) - din surse proprii sau din alte surse.

            Semnături

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA                                                                                                                       ANEXA 5

JUDEŢUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ACĂȚARI

 

 

GRAFIC DE EȘALONARE a sumelor alocate de către bugetul local al comunei Acățari pentru anul .................

 

 

            1. Număr de înregistrare la unitatea de cult ..............................................................................,

            2. Unitatea centrală de cult: ......................................................................................................,

            3. Unitatea de cult: ....................................................................................................................,

            4. Date de contact (adresă, telefon, persoană de contact) .......................................................... ...............................................................................................................................................................,

            5. Cod fiscal: .............................................................................................................................,

            6. Destinație sumă conform HCL nr. ................/............... :.......................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

 

Nr. crt.
Tranșa
Suma
Tipul lucrărilor
Observații
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                       

 

            Semnături

 

           

            Data......................

                                                                           

        Construcţie, reparaţii curente sau capitale, lucrări de pictură, asistenţă socială etc.