GHIDUL SOLICITANŢILOR                               

pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul local structurilor sportive de drept privat şi asociaţiilor pe ramură de sport precum şi persoanelor fizice din comuna Acăţari, care iniţiază şi organizează programe şi acţiuni sportive de utilitate publică

            1. OBIECTIVELE PROGRAMULUI

Acordarea sprijinului financiar se va face în temeiul Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, modificată prin O.U.G. nr.84/2008 şi în conformitate cu Ordinul Nr.664/2018 ,privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive

 

2. SCOP ŞI OBIECTIVE:

 

    1. Scop: valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie care să asigure autodepăşirea continuă, realizarea de recorduri naţionale şi internaţionale, precum şi obţinerea victoriei.

    2. Obiective:

    a) evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului de performanţă la reprezentarea şi sporirea prestigiului României pe plan internaţional;

    b) susţinerea disciplinelor şi a probelor sportive, în funcţie de tradiţia şi de gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel naţional şi internaţional;

    c) susţinerea activităţii de performanţă la diferite ramuri sportive;

    d) perfecţionarea sistemelor de selecţie, pregătire şi competiţionale pentru fiecare ramură de sport;

    e) susţinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcţie de valoarea, tradiţia şi gradul de dezvoltare a fiecăruia la nivel naţional şi internaţional;

    f) susţinerea sporturilor de iarnă în vederea amplificării la nivel naţional şi internaţional.

    g) încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod continuu, de cât mai mulţi cetăţeni;

    h) atragerea şi stimularea tuturor categoriilor de cetăţeni, fără nici o discriminare, în mod liber şi voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităţilor fizice şi sportive.

   i) asigurarea sustebanilităţii şi dezvoltării  cluburilor sportive de pe raza comunei Acăţari în diferite ramuri sportive de tradiţie: fotbal, baschet, etc.

 

Programe pentur care se acorda finantari nerambursabile:

- organizarea de competitii sportive si participarea la acestea

- efectuarea de achziţii necesare pentru desfăsurarea competitiilor sportive

- acoperarirea cheltuielilor administriative (taxe si avize, analize medicale, etc)

4. SUMA DISPONIBILĂ pentru sprijin financiar, oferită de Consiliul Local

Suma totală disponibilă pe anul 2020 pentru sprijinul financiar al programelor sau acţiunilor sportive din comuna Acăţari  este comform Hotărârii Consiliul Local privind aprobarea bugetului local.

5. VALOAREA SUBVENŢIEI

Solicitanții pot primi sprijin financiar numai pentru un singur proiect. Valoarea finanțării  nu poate depăși  mai mult de 90% din valoarea proiectului.

6. REGULI PRIVIND MODUL DE  PREZENTARE AL CERERII DE SPRIJIN FINANCIAR

a.     Documentaţia de solicitare a sprijinului financiar se întocmeşte în două exemplare (seturi), în formă dactilografiată,  şi se înaintează în pachet închis, la registratura Primăriei Acăţari, la adresa:

Primăria Comunei Acăţari

Acăţari, Principală .214, cod 547005

Solicitare de sprijin financiar pentru anul 2020

Numele şi adresa completă a structurii sportive sau persoanei fizice

b.    Documentaţia trebuie să conţină următoarele:

● formularul de solicitare a sprijinului financiar (CF), precum şi bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/acţiunii (FB), care se completează obligatoriu prin dactilografiere/tehnoredactare şi care se pot obţine de pe site-ul Primăriei Acăţari, www.acatari.ro , copie după actul constitutiv şi statutul organizaţiei.

7. CRITERIILE DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR

Toate solicitările primite la termen vor fi examinate.

Este exclus dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, respectiv nu este eligibil, solicitantul care se află în oricare dintre următoarele situaţii:

 

a) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat precum şi contribuţia pentru asigurările sociale de stat;

 

b) furnizează informaţii false în documentele prezentate;

 

c) a comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de finanţare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanţatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;

 

d) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

e) nu a respectat un program de finanţare nerambursabilă  în anii anteriori (nu a depus la timp documentele justificative, raportul final şi  nu a restituit sumele nejustificate).

 

Dintre solicitările primite, vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii de selecţionare:

a. documentaţia care însoţeşte cererea conţine toate elementele prevăzute la punctul 6c;

b. justificarea solicitării în raport cu necesităţile şi priorităţile de dezvoltare a   activităţii sportive în judeţul Mureş;

c. cererile de finanţare trimise prin orice alte mijloace (de exemplu prin fax, e-mail) sau trimise la alte adrese, nu vor fi luate în considerare.

Solicitanţii trebuie să păstreze un exemplar complet din Cererea de finanţare depusă.

8. TERMENUL LIMITĂ pentru primirea cererilor de finanţare este data de  30 iunie  2020

Solicitanţii pot adresa întrebări prin e-mail, fax sau telefon la adresele de mai jos, indicând clar denumirea programului pana la data de 22 iunie 2020

                             E-mail robert@acatari.ro,  0265 333112

            9. ALOCAREA SPRIJINULUI FINANCIAR (Proceduri de plată)

6.      Sprijinul financiar se acordă în baza unui contract încheiat între Primăria Acăţari  şi structura sportivă sau persoană fizică selecţionată pe baza criteriilor prevăzute în prezentul ghid, în tranşe aferente realizării proiectului, potrivit contractului. Acordarea fiecărei tranşe se face numai după justificarea utilizării tranşei anterioare. Primăria  dispune efectuarea plăţii către structura sportivă sau persoană fizică, prin virament în contul bancar al acesteia;

7.      Structurile sportive şi persoane fizice care au primit subvenţii, au obligaţia să întocmească şi să transmită Primăriei Acăţari o raportare intermediară şi finală, potrivit modelului prezentat în FD;

8.      În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul subvenţiei este obligat să returneze Primăriei Acăţari sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanţării altor proiecte;

9.      Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii subvenţiilor datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare, care sunt venituri ale bugetului de stat sau, după caz, ale bugetelor locale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2

 

GHIDUL SOLICITANŢILOR

pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul Consiliului Local Acăţari a programelor, proiectelor acţiunilor de asistenţă socială  pe anul 2020

 

 

1. OBIECTIVELE PROGRAMULUI

Consiliul Local Acăţari acordă finanţări nerambursabile pentru programe, proiecte şi acţiuni culturale, în temeiul următoarelor: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare,

Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială,

 Hotărârea Guvernului nr.1153/2001 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.34/1998, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2005 şi prin Hotărârea Guvernului nr.1217/2008.

Finanţarea proiectelor aprobate se face în baza unui contract încheiat între Consiliul Local Acăţari şi beneficiarul finanţării, în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte.

 

2. CRITERII DE ELIGIBILITATE

Există trei seturi de criterii de eligibilitate, referitoare la:

1. Organizaţiile care pot solicita o finanţare nerambursabilă;

2. Domeniile care pot primi finanţare nerambursabilă;

3. Tipurile de costuri care pot fi luate în considerare la stabilirea mărimii finanţării nerambursabile.

 

2.1. Eligibilitatea solicitanţilor:

Pentru a putea participa la selecţie, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) este persoana fizică sau persoana juridică de drept public sau privat, română sau străină, autorizată, respectiv înfiinţată în condiţiile legii române sau străine, având domiciliul sau sediul în comuna Acăţari şi/sau desfăşoară programul/proiectul/acţiunea pe teritoriul comunei Acăţari;

b) nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local;

c) a respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare nerambursabilă anterioare.

Persoanele juridice de drept public, finanţate integral din venituri proprii, pot beneficia de finanţare nerambursabilă, din partea oricărei autorităţi finanţatoare

 

2.2 Programele/proiectele/acţiunile pentru care se acordă finanţări nerambursabile

 

Acordarea de asistenta medicala pentru îngrijire la domiciliu, organizarea de acţiuni caritabile pentru copii orfani, derularea de activităţi umanitare şi economice pentru ajutorarea persoanelor sărace şi defavorizate, ajutorarea victimelor tragediilor şi membrilor familiilor, ajutorarea copiilor săraci, persoanelor cu handicap, bătrânilor neajutoraţi, asigurarea de medicamante şi hrană la domiciliul celor nevoiaşi, activităţi de consiliere, colaborarea cu culte religioase, localităţi infrăţite.

 

 

 În situaţia în care un solicitant depune mai multe solicitări de finanţare nerambursabilă, nu va putea beneficia de finanţarea a mai mult de 2 proiecte. În acest scop va indica odată cu depunerea solicitării de finanţare şi ordinea de prioritate în cazul în care numărul proiectelor depuse este mai mare. Această precizare va fi făcută printr-un document distinct depus odată cu proiectele.

 

2.3. Tipurile de costuri care pot fi luate în considerare la stabilirea mărimii finanţării nerambursabile

 

Din finanţările nerambursabile acordate se pot acoperi următoarele categorii de cheltuieli eligibile:

a) cheltuieli administrative si de personal

b) cheltuieli ocazionate cu achizitia unor servicii sau produse necesare functionarii ;

c)alte cheltuieli specifice, precum tipărituri, ateliere de lucru, acţiuni promoţionale şi de publicitate;

d) cheltuieli pentru organizarea si desfasurarea actiunilor mai sus amintite

Finanţările nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor.

Finanţările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.

 

3. VALOAREA FINANŢĂRII NERAMBURSABILE

Suma totală disponibilă pe anul 2020 pentru sprijinul financiar al programelor sau acţiunilor sportive din comuna Acăţari este  comform Hotărârii  Consiliul Local privind  aprobarea  bugetului local.

 

4. PROCEDURA DE SOLICITARE A FINANŢĂRII NERAMBURSABILE

4. a. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se depune într-un exemplar, îndosariat (în dosar cu şină) în ordinea de la punctul

4. b., inclus într-un plic închis, la registratura Primăriei Comunei Acăţari, conform exemplului următor:

Către,

Consiliul Local Acăţari, 547005 Acăţari, nr. 214

SOLICITARE DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ PENTRU ANUL 2020

NUMELE ŞI ADRESA COMPLETĂ A SOLICITANTULUI

 

4. c. Documentaţia se completează obligatoriu prin dactilografiere şi trebuie să conţină următoarele:

1. formularul de solicitare a finanţării nerambursabile

2. documentaţia privind fundamentarea devizului general al programului sau proiectului propus

3. declaraţia pe propria răspundere din care să reiasă că solicitantul finanţării narambursabile nu are obligaţii restante către alte persoane fizice sau juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite. În cazul persoanei fizice - o declaraţie pe proprie răspundere.

4. actul constitutiv, statutul şi actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial ale organizaţiei solicitante, precum şi actele adiţionale, după caz. În cazul persoanei fizice – acordul de principiu de la locul de muncă, privind participarea la programul/proiectul cultural preconizat

5. ultimul extras de cont bancar, dar nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii.

6. certificatului de înregistrare fiscală. În cazul persoanei fizice – copie după buletinul/cartea de identitate.

7. documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, daca este cazul.

8. declaraţia pe propria răspundere care să dovedească faptul că, pentru aceeaşi activitate nonprofit nu a contractat decât o singură finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare.

9. alte documente relevante privind activitatea semnificativă a asociaţiei, fundaţiei, organizaţiei neguvernamentale fără scop lucrativ, sau a persoanei fizice, după caz.

 

5. INFORMAŢII PRIVIND CRITERIILE APLICATE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ

Toate solicitările primite vor fi examinate. Dintre solicitările primite, vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii de selecţionare:

Termenul limită pentru primirea cererilor de finanţare nerambursabilă este  30 iunie 2020

 

Solicitanţii pot adresa întrebări prin e-mail, fax sau telefon, indicând clar denumirea programului. Termenul limită până la care solicitanţii pot cere informaţii în scris este  22 iunie 2020  , inclusiv. Răspunsurile la aceste întrebări se vor da în scris cel târziu cu 3 zile înainte de data limită pentru depunerea propunerilor de proiect.

5a. nu sunt selecţionate asociaţiile, organizaţiile neguvernamentale sau persoanele fizice, aflate în una dintre următoarele situaţii:

 

- Documentaţia prezentată este incompletă;

- Au conturi bancare blocate;

- Nu au respectat un contract de finanţare anterior;

- Au prezentat declaraţii inexacte la o participare anterioară.

6. PRECIZĂRI SUPLIMENTARE

6.1. Programele/proiectele  vor fi selecţionate pentru finanţări nerambursabile în cadrul limitei de fonduri aprobate anual prin bugetul Consiliului Local Acăţari cu această destinaţie.

6.2. In termen de 15 zile de la data încheierii lucrărilor, comisia de evaluare şi selecţionare afişează rezultatele pe site-ul oficial al Consiliului Local Acăţari www.acatari.ro rezultatul selecţiei, precum şi fondurile propuse a fi alocate.

6.3. Contestaţiile asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei ofertelor culturale se depun în termen de maximum 3 zile de la publicarea pe site a rezultatelor selecţiei, în scris la Registratura Primăriei Comunei Acăţari. Contestaţiile se soluţionează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor.

6.4. Dacă în termen de 30 de zile de la data comunicării rezultatului selecţiei o asociaţie, fundaţie, organizaţie neguvernamentală sau persoană fizică autorizată nu se prezintă pentru încheierea contractului de finanţare, se considera că oferta Consiliului Local nu a fost acceptată, iar proiectele în cauză se elimină de la finanţare, locurile acestora fiind preluate de celelalte proiecte, in ordinea descrescătoare a punctajului.

 

7. ALOCAREA FINANŢĂRII NERAMBURSABILE (Proceduri de plată)

7.1. Finanţările nerambursabile se acordă în baza unui contract încheiat între Consiliul Local şi asociaţia, fundaţia organizaţia neguvernamentală sau persoana fizică selecţionată pe baza criteriilor prevăzute în prezentul ghid, în tranşe aferente realizării programului sau proiectului cultural, potrivit contractului

7.2. Consiliul Local  dispune efectuarea plăţii către asociaţie, fundaţie, organizaţie neguvernamentală fără scop patrimonial sau persoană fizică, prin virament în contul bancar al acesteia, pe bază de factură sau contract emisă de acesta pentru fiecare tranşă.

7.3. Asociaţiile, fundaţiile, organizaţiile neguvernamentale fără scop patrimonial sau persoanele fizice care au primit finanţări nerambursabile au obligaţia să întocmească şi să transmită Consiliului Local o raportare intermediară şi finală, potrivit modelului prezentat în

7.4. În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finanţării nerambursabile este obligat să returneze Consiliului Local Acăţari sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanţării altor programe/proiecte culturale;

8. VALOAREA SUBVENŢIEI

Solicitanții pot primi sprijin financiar numai pentru un singur proiect. Valoarea finanțării  nu poate depăși  mai mult de 90% din valoarea proiectului

INFORMAŢII SUPLIMENTARE se pot obţine la tel: 0265 333 112 Fulop Robert fax: 0265 333 298, e-mail: acatari@cjmures.ro, robert@acatari.ro

 

ATENŢIE ! Toate documentele sau seturile de documente se vor depune prin poştă sau delegat la Registratura Consiliului Local Acăţari.