ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Acăţari, nr. 214, judeţul Mureş, 547005

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro ; robert@acatari.ro

www.acatari.ro 

Cod fiscal: 4323578


Nr. 4229 din 03.06.2019

 

 

 

 

ANUNŢ

privind organizarea licitaţiei de vânzare de masă lemnoasă pe picior

producția anului 2019

 

 

 

Organizatorul licitaţiei: Comuna Acățari, com. Acățari, nr. 214, jud. Mureș, Tel: 0265-333112, fax: 0265-333298, email: acatari@cjmures.ro

Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 18.06. 2019, ora 10:00

Locul desfăşurării licitaţiei: sediul Primăriei Comunei Acățari, com. Acățari, nr. 214, județul Mureș.

Tipul licitaţiei: Licitație publică cu strigare

Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017

Data şi ora organizării preselecţiei: 13.06.2019 ora 1300

Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 13.06.2019 ora 12:00

Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare partidă sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul www.produselepadurii.ro, și www.acatari.ro.

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie 394 m3,

din care pe natură de produse:

— produse secundare rarituri: 394 (m3);

şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:

— carpen: 348 (m3);

— frasin: 3(m3);

— gorun: 1 (m3);

— plopi: 36 (m3);

— tei: 1 (m3);

— jugastru: 5 (m3);

 

 

Volumul de masă lemnoasă şi/sau de lemn fasonat rămas neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi de alte reglementări în vigoare/nu se supune procedurii de vânzare prin negociere.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 04.06.2019

Alte informații privind organizarea licitației “cu oferta prin strigare”.

Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate, în termen de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatoruli economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respective și pierderea garanției de contractare aferente.

Garantia de contractare nu se restituie operatorului economic, în următoarele situații:

a)      Nu s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în condițiile legii, din culpa exclusivă a operatorului economic;

b)      Nu a constituit garanția de bună execuție, la data încheierii contractului;

c)      Operatorul economic își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia

d)     A fost încheiat în termne contractual de vânzare-cumpărare a masei lemnoase iar valoarea garanției se va utiliza la constituirea garanției de bună execuție și/sau pentru plata contravalorii materialelor lemnoase contractate.

 

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei tel: 0265-333112, fax 0265-333298, email: acatari@cjmures.ro

 

Comuna Acățari

Primar

Osvath Csaba

Având în vedere că la preselecție nici un operator economic nu sa calificat pentru participarea la licitație, procedura a fost anulată.