ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ
PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI
Tel/Fax: 0265 - 333112, 0265 - 333298; e-mail:  acatari@cjmures.ro, www.acatari.ro

 

         Nr.616  din   23 ianuari 2020

A N U N Ț

 

         În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003,privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică următoarele proiecte de acte normativ:

 

            1.Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.

 

        

         Procedura de dezbatere: termen:  20 februarie 2020

 

Proiectele de acte normative sus amintite,cu documentația de bază,pot fi consultate:

-         pe site Primăriei comunei Acățari:www. acatari.ro-legislatia locala

-         la sediul Primăriei comunei Acățari:Acățari,nr.214

 

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003,republicată,până la data de  07 februarie 2020 ,se pot trimite în scris,propuneri,sugestii,opinii cu valoare de recomandare privind preiectele de acte normative supuse dezbaterii publice.

 

Propunerile,sugestiile,opiniile privind proiectele de acte normative se vor transmite:

         -   prin e-mai:acatari@cjmures.ro

         -   depuse la registratura Instituției:Acățari,nr.214

         Materialele transmise vor purta mențiunea:

         ”Recomandare la proiectul de act normativ privind _______”