RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU A UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE PE ANUL 2018

 

         În conformitate cu prevederile art. 63 alin.(3) lit. a din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, primarul prezintă consiliului local un raport  anual privind starea economică, socială a unităţii administrativ teritoriale       Activitatea Comunei Acăţari a fost orientată, în special, pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite de administraţia publică locală , aplicarea și implementarea  Hotărârilor Consiliului local, respectarea obligaţiilor şi atribuţiilor stabilite de lege şi de alte acte normative. Gospodărirea eficientă a  resurselor, a bugetului local, şi nu în ultimul rând, bunăstarea cetăţenilor comunei Acăţari, au fost obiectivele principale în anul 2018.

         În derularea activităţiilor propuse s-a  urmărit în special următoarele aspecte :                                                                                                          -atragerea a cât mai multe investiţii pentru dezvoltarea unei economii sănătoase;                                                                                                                       -întreţinerea şi modernizarea continuă a domeniului public, întreţinerea şi repararea străzilor din comună, în limita bugetului local;                                                  -asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte cheltuirea banilor publici şi a acţiunilor întreprinse de administraţia publică, au fost cu scopul de a dezvolta componenţa culturală a vieţii cetăţenilor din comuna Acăţari;                                        -asigurarea unui climat modern şi sănătos în şcoli (asigurarea dotărilor necesare desfăşurării procesului de învăţământ, reparaţii, modernizări, ajutor financiar, şi nu numai, în acţiunile iniţiate de elevii, etc)

         Mediul înconjurător a devenit în zilele noastre o noțiune frecvent întrebuințată, față de care opinia publică este tot mai sensibilă iar un rol important în realizarea și păstrarea unor condiții optime pentru protecția mediului îi revine administrației publice locale.

         Protecția mediului reprezintă ansamblul reglementărilor, măsurilor și acțiunilor care au ca scop menținerea, protejarea și îmbunătățirea condițiilor naturale de mediu, ca și reducerea sau eliminarea, acolo unde este posibil, a poluării mediului înconjurător și a surselor de poluare.

         Protecţia mediului presupune:

         - Gospodărirea rațională a apelor

         - Recostrucția ecologică a mediului

         - Evitarea poluării mediului

         - Evitarea dezechilibrului prin conservarea naturii

         - Descoperirea cauzelor care afectează mediul

Este nevoie de mai multă atenţie şi de mai multă responsabilitate din partea fiecărui cetățean pentru a trăi într-un mediu curat, pentru a respira aer curat, pentru a bea apă curată, și pentru a putea folosi condițiile de viață pe care ni le oferă natura.

 

SC. Salubritatea Valea Nirajului SA a semnat contractul de prestări servicii privind transportarea și depozitarea deșeurilor de pe raza comunei Acățari la depozitul de deșeuri din Sânpaul jud.Mureș. A fost aprobat prin hotărârea consiliul local nr.18/26 aprilie 2018  trecerea imobilului stație de sortare și stație de transfer împreună cu treren proprietate publică a com. Acățari în domeniul public al județului Mureș și în administrația Consiliul Județean Mureș, urmând ca acesta să fie predate prin proces -  verbal.

               În acest sens, Consiliul Local a fost convocat în 13 şedinţe de consiliu , din care 12 şedinţe ordinare şi 1 şedinţă extraordinară. În cadrul acestor şedinţe au fost adoptate un număr de 66 hotărâri cu caracter normativ şi individual.                                 Consiliul Local al Comunei Acăţari a adoptat hotărâri în următoarele domenii de activitate: aprobarea unor documentaţii tehnico- economice; hotărâri privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli; stabilirea impozitelor şi a taxelor locale, aprobarea strategiei de dezvoltare a comunei până în anul 2020.                                                                                                                                                 Au fost eliberate 62 certificate de urbanism, 42 autorizații de construcție, și asistate 27 vânzări de teren. S –a demarat reactualizarea PUG și RLU al comunei Acățari, lucrarea va conține 4 etape specifice elaborării PUG pentru care a fost încheiat un contract de prestări servicii.                                                                           Tot în această perioadă au fost emise de către Primarul Comunei Acăţari un număr de 320 dispoziţii, dintre care şi dispoziţii colective,vizând ajutorul social, dreptul la alocaţie, convocarea Consiliului Local etc.                                                                                           Investiţiile majore ale comunei Acăţari, în anul 2018 au urmat celor din anii anteriori în sensul ca s-a dorit  continuitatea  investiţiilor, modernizărilor şi a reparaţiilor începute în anii anteriori.                                       Au fost terminate lucrările de modernizare şi renovare la căminele culturale din Gruișor, Suveica, asigurând astfel condiţii optime pentru organizarea diferitelor evenimente.

        S-a  continuat cu pietruirea drumurilor în unele sate, au fost executate lucrări de reparaţii la podeţurile din localităţile comunei, au fost executate reparaţii la şanţul din localitatea Murgeşti cu montarea de rigole cu capac pentru scurgere, totodată s-au executat lucrări de reparații la drumul de acces către cimitirul din localitate.

        Am susținut şi s-a acordat sprijin pentru Electrica SA, care a efectuat lucrări de modernizare la reţeaua de distribuţie a energiei electrice în localităţile Acăţari, Murgeşti și Găieşti.

        În localitatea Vălenii au fost terminate lucrările de renovare şi a fost date în folosinţă Casa de tineret şi  Terenul de Sport multifunctional din, finanţat de către AFIR Alba Iulia şi Primăria Acăţari.

        A fost semnat contractul de executare a lucrării şi elaborarea proiectului tehnic, iar în toamna anului 2018 au fost începute lucrările de construcţie a Grădiniţei cu Program Prelungit şi Şcoala Generală  clasele I – IV Acăţari, pentru construirea unui complex modern de învăţământ preşcolar şi primar, care să întrunească toate condiţiile impuse de legislaţia în vigoare la standardele europene. Investiţia este finanţată de Guvernul României prin program PNDL etapa II.

        În anul 2018 în localitatea Roteni s-a executat renovarea anexei de lângă Căminul Cultural, denumită Casa Satului din Lemn, cu sprijinul locuitorilor şi al voluntarilor din satul Roteni. Casa Satului din Lemn iniţiază şi desfăşoară proiecte şi programe în domeniul educaţiei permanente, a cuturii tradiţionale şi a creaţiei populare contemporane şi activităţi de recreere.

        La Casa de Tineret cu piscină din localitatea Roteni a fost finalizat elaborarea proiectului tehnic, în baza căruia au început lucrările de construcţie, care sunt în curs de desfăşurare, lucrarea fiind  finalizată în proprţie de 45 la sută . 

        În cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, finanţat de Uniunea Europeană, a fost declarant eligibil pe lista de aşteptare, proiectul de finanţare în vederea introducerii canalizării în comună, pentru care au fost începute demersurile în vederea obţinerii avizelor pentru proiectul tehnic, a fost întocmit studiul de fezabilitate, autorizaţia de construcţie, urmând a fi finalizată pe parcursul acestui an.

        Au fost începute demersurile privind elaborarea amenajamentului silvic.

        Au fost începute lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale din comună. Este un beneficiu real pentru UAT şi implicit pentru toţi cetăţenii săi, va fii o situaţie juridică clară în cartea funciară . Crează un sistem unic de evidenţă reală a imobilelor care conferă transparenţă , acces facil la informaţii, rapiditate în procesarea cererilor, siguranță şi securitate în tranzacţii imobiliare.( terenul intravilan)

        A fost întocmită documentația spre publicare în SICAP  pentru construirea Centrului de comunitate multifuncțională în localitatea Găiești.

        A fost întocmită documentaţia tehnică, studiul de fezabilitate şi este  în curs de a obţinere   avizelor pentru reabilitarea şi extinderea centrului socio – cultural multifunctional, demolare şcoală primară şi amenajare parc în localitatea Acăţari.

        Una din principalele priorităţi pe anul 2018  a fost şi rămâne educaţia copiilor din comună. Ca în fiecare an şi în anul 2018 au fost efectuate lucrări de reparaţii, salubrizare şi modernizare în unele instituţii de învăţământ pentru a crea condiţii bune pentru anul şcolar 2018 - 2019. Aceste reparaţii constau în înlocuirea uşilor, lucrări de reparaţii şi de igienizare, schimbarea geamurilor, shimbarea becurilor cu becuri economiece etc. Scopul acestor modernizări fiind reducerea cheltuielilor şi  crearea unor condiţii cât mai bune pentru procesul de învăţământ.

 

 

 

        Servicii Publice în subordinea primăriei

Având în vedere dezvoltarea rapidă și necesitățile comunei, primăria a înființat următoarele servicii publice:

 

            Serviciul Voluntar de Situaţii de Urgenţă:

 

            Activitatea serviciului este foarte complexă, începând cu prevenirea şi stingerea incendiilor, intervenţii în caz de situaţii de urgenţă precum în caz de inundaţii, incendii, intervenţii pe drumurile publice şi zona de competenţă Gheorghe Doja, Crăciuneşti, Acăţari, Păsăreni. Servicul lucrează cu 6 angajaţi şi cu 48 de voluntari.

În anul 2018 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a avut un număr de 36 de intervenţii din care 18 incendii, 11 accidente de circulaţie şi 7 intervenţii  de altă natură.

 

 

 

 

                 Poliţia Locală  

         Poliţia Locală Acăţari şi-a desfăşurat activitatea în cursul anului 2018 cu un efectiv de 5 poliţişti locali şi 2 autospeciale destinate  activităţilor de patrulare şi intervenţie la evenimente,  activitatea constând în apărarea drepturilor  şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea faptelor antisociale,  menţinerea ordinii şi liniştii publice, desfăşurând o gamă largă de activităţi. Comuna Acăţari are o populaţie de 4781 locuitori, un număr de 9 sate extinse pe o rază de 7460 ha.

         Cu ocazia activităţilor desfăşurate în cursul anului 2018, Poliţia Locală Acăţari  a constatat următoarele:

         -  Sancţiuni contravenţionale constatate şi aplicate cu un total de 75, din care 26 sancţiuni la Legea 61/91 , 46 sancţiuni la HCL 29/2012 şi 3 la alte acte normative  ( 39  sancţiunii contravenţionale cu amendă şi 36 avertismente), în valoare totală de 8900 lei.

         - S-au constatat un număr de 3 infracţiuni din care 1 în flagrant iar 2 infracţiuni constatate în urma verificărilor efectuate în sesizări, acestea fiind înaintate spre competentă soluţionare Postului de Poliţie Acăţari.

         - La nivelul Poliţiei Locale în cursul anului 2018, s-au înregistrat un număr de 19 sesizări şi petiţii adresate de către cetăţeni, toate soluţionate legal, 2 dintre acestea s-au înaintat Postului de Poliţie Acăţari, întrucât erau fapte de natură penală, 7 sesizări s-au soluţionat cu sancţiuni contravenţionale, iar celelalte 10 sesizări s-au soluţionat cu alte soluţii.

         - S-a intervenit împreună cu Poliţia Naţională la un număr de 89 intervenţii, majoritatea sesizate prin apelul de urgenţă 112. Aici amintim măsuri de restabilire a ordinii şi liniştii publice, accidente rutiere, tamponări, lucrări la carosabil sau cu ocazia fenomenelor meteorologice.

         - S-au executat un număr de 730 patrulări pe raza comunei, ocazie cu care   s-au legitimat un număr de 265 persoane, dintre acestea au fost conduse la sediul Poliţiei Locale un număr de 16 persoane pentru accesarea bazei de date în vederea stabilirii identităţii.

         - S-au asigurat un număr de 60 măsuri de ordine şi linişte publică, fluidizarea traficului rutier cu ocazia desfăşurării de manifestări publice, evenimente sportive, culturale etc. Aici amintim Zilele Comunei Acăţari în perioada 17-19.08.2018, în care Poliţia Locală Acăţari  a avut un rol important în menţinerea ordinii şi liniştii publice, fluidizarea traficului rutier, ocazie cu care nu a fost înregistrat nici un eveniment neplăcut.

         - Pe linia activităţii comerciale  Poliţia Locală Acăţari a executat un număr de 38 acţiuni şi controale la agenţii economici de pe raza comunei, pentru protejarea populaţiei împotriva unor activităţi ilicite, ocazie cu care s-au constatat şi aplicat un număr de 6 sancţiuni contravenţionale în valoare de 800 lei. Totodată s-a contribuit la stoparea vânzătorilor ambulanţi, care au efectuat acte de comerţ pe raza comunei, aceştia fiind îndrumaţi să achite taxa pentru comerţ stradal, sau au fost sancţionaţi contravenţional, protejând astfel comercianţii autohtoni. În acest caz au fost constatate şi aplicate un număr de 10 sancţiuni contravenţionale în valoare de 1200 lei.

         - În cursul anului 2018, s-au înregistrat un număr de 13 utilaje agricole şi 4 atelaje hipo, eliberându-se pentru toate acestea, numere de circulaţie şi certificate de înregistrare.

         - S-a primit de la Oficiul Poştal, respectiv agentul procedural un număr de 105 acte de procedură, citaţii şi comunicări, eliberate de instanţele de judecată şi alte instituţii, în toate aceste cazuri s-au întocmit  procese verbale de comunicar.

         Pentru Poliţia Locală Acăţari prioritar a fost şi este munca de prevenţie, prin prevenirea cetăţenilor să respecte legea, nu prin mijloace coercitive ( sancţiuni contravenţionale) ci prin dialog şi îndrumare, deoarece cetăţeanul este partenerul nostru.     În acest sens, în cadrul activităţilor de amenajare şi de curăţenie a localităţilor,  a fost adusă  la cunoştinţa cetăţenilor printr-un număr de 167 înştiinţări / somaţii, să cureţe şanţurile de scurgere a apei, a podeţelor şi a tuburilor de beton, să tundă iarba din faţa proprietăţii, să nu depoziteze materiale de construcţii şi utilaje agricole pe domeniul public, să cureţe utilajele agricole de noroi la intrarea pe drumurile publice.

         În cursul anului 2018 Poliţia Locală Acăţari a asigurat ordinea şi liniştea publică în imediata apropiere şi în incinta unităţilor de învăţământ pe timpul orelor de curs, cu ocazia manifestărilor cultural artistice desfăşurate de către elevi, a intervenit la îmbunătăţirea frecvenţei şcolare  şi a participat împreună cu Poliţia Rutieră Mureş la 2 activităţi curente de educaţie rutieră, unde s-au prezentat materiale şi s-au trecut în revistă regulile de circulaţie ce trebuie respectate de către pietoni şi biciclişti, precum şi portul elementelor de siguranţă în deplasarea pe drumurile publice. Totodată s-a participat împreună cu lucrătorii din cadrul Postului de Poliţie Acăţari la 3 ore de dirigenţie, unde împreună cu cadrele didactice s-au identificat elevii problemă. Aceştia au fost consiliaţi cu privire la comportamentul lor atât pe timpul orelor de curs, cât şi în afara acestora. De asemenea s-a luat legătura cu părinţii şi tutorii legali ai acestora, întocmindu-se în acest sens un număr de 4 procese verbale de atenţionare.

 

 

        Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor:

                          Serviciul a fost înfiinţat în anul 2009. Activitatea  constă în primirea cererilor și eliberarea  cărţilor de identitate, CI  permanente şi temporare şi flotante. Serviciul funcţionează cu trei angajaţi, iar în anul 2018 au fost eliberate un număr de  1067 de cărţi de identitate din care 25  cărţi de identitate provizorii, și a fost stabilită reşedinţa pentru 83 de persoane.

      Serviciul deservește trei comune, respective comuna Acățari, Păsăreni și comuna Bălăușeri. Populația deservită de Serviciul Public Comunitar de Evidența Persoanelor este de 11.831 persoane din care 4.819 din comuna Acățari.

Starea Civilă

         In anul 2018 la serviciul de stare civilă au fost înregistrate un nr. de 1000 acte  în registrul de intrare – ieşire.

A fost eliberat:  - 24  certificate  naştere

                         - 35  certificate căsătorie

                         - 83  certificate  deces

Au fost întocmite în actele de sare civilă pentru naşteri 3 acte , fiind transcriei, iar pentru căsătorii 20 acte, 1 act fiind transcris. Pentru decese au fost întocmite 61 de acte.

         S-a aprobat înregistrarea tardivă a naşterii pentru 3 persoane. În baza actelor de stare civilă au fost operate 146 de menţiuni, iar la alte servicii au fost trimise 140 menţiuni.

 

Compartimentul Taxe şi impozite

 

         Compartimentul Taxe şi impozite a verificat şi controlat  exactităţile datelor înscrise in declaraţii, in conformitate cu actele notariale sau contabile anexate.

A identificarea persoanelor fizice si juridice care posedă bunuri supuse impozitării dar nedeclarate şi luarea de masuri pentru intrare in legalitate. Încasarea sumelor datorate de contribuabili, persoane fizice si juridice, calcularea si încasarea majorărilor pentru plăţile efectuate după expirarea termenelor legale de plată. Urmărirea permanentă a situației sumelor restante si luarea masurilor legale, de la caz la caz, etc.

         Totodată au fost emise în anul 2018 peste 180 de înştiinţări de plată către contribuabili. Au fost făcute somații și titluri executorii , respectiv 120 către persoane juridice şi 2800 către persoane fizice. S-au adunat datele şi s-au întocmit un număr de 80 de dosare fiscal. Problemele cele mai des întâmpinate de  acest compartiment în încasarea debitelor sunt la capitolul amenzi precum şi la încasarea debitelor de la persoanele care nu au domiciliul pe raza comunei Acățari.

 

 

  Centrul de Sport şi  Agrement

 

        În anul 2018 Centrul de Sport şi Agrement a fost gazda unui număr de 345 evenimente sportive.

        Sala de sport are programul cu publicul între orele 8-23. Zilnic între orele 8-15  este folosită de către Scoala Acăţari pentru susţinerea orelor de educaţie fizică şi sport. Pe  lângă orele de educaţie fizică şi sport sunt organizate campionate de handbal şi fotbal interşcolar.

         Zilnic între orele 15- 23  Sala de Sport şi terenul sintetic este închiriat pentru diferite activităţi sportive.(fotbal, handbal, baschet, tenis cu piciorul, tenis de masă etc.)

        Marţi şi joi între orele 15-18  au antrenamente echipa de fotbal Raza de Soare Acățari, iar luni şi joi juniorii echipei mari.

         Sala de sport anual este gazda campionatului de mini fotbal între 1 Decembrie şi 1 Martie, anul trecut a fost organizată ceea  de a VIII –a ediție.

         În cadrul Zilelor Comunei Acăţari în luna August este organizat campionatul de mini fotbal pe teren sintetic şi campionatul de tenis cu piciorul.

Totodatăă a fost organizat un turneu de baschet pentru juniori, unde au participat echipe din Ploieşti, Bistriţa, Cluj şi Tg – Mureş.                            În luna Decembrie Sala de sport a fost gazda turneului de mini – fotbal interjudeţean, unde participanţii au fost copii între  8 – 11 ani din Bistriţa, Dej, Sighişoara, Tg – Mureş şi Acăţari.

     Primăvara terenul mare de fotbal este dat în chirie şi altor echipe de fotbal.

        Terenul mare de fotbal este folosit anual de către echipa de fotbal Raza de Soare Acățari, care joacă în divizia IV-a, cât şi de juniorii acestora.

        

 

 

Activitatea Serviciului Comunitar de Asistenţă Medicală

 

        Scrviciul desfăşoară activităţi  de asistenţă medicală comunitară în cadrul Primăriei Acăţari, şi este finanţat de Ministerul Sănătăţii.

        În anul 2018 s-au monitorizat un nr. de 1022 beneficiari, cum ar fii:

        - monitorizarea pacienților externați din spital

        - monitorizarea gravidelor și a nou născuților

        - efectuare triaj epidemologic periodic în școlile comunei

        - efectuarea educației sanitare privind prevenire epidemiilor, respectarea igienei corporale la copii

        - administrarea tratamentelor injectabile, perfuzabile pe baza biletului de tratament de la med. de familie sau specialist, în cazul categoriilor vulnerabile.

        - colaborarea cu medicii de familie din comună în vederea prescrierii rețetelor

        - programarea pacienților la diferite consultații de specialitate și laborator

        - recoltarea probelor biologice, inclusiv sânge la domiciliu, pacienților imobilizați la pat

        - toaleta locală ale plăgilor, extirparea firelor de sutură și pansament

        - acordarea de prim ajutor, solicitarea ambulanței atunci când a fost cazul

        - îngrijire paleativă

        - completarea cererilor pentru obținerea unor beneficii de la primărie

        Alte activități specifice serviciului

        În anul 2018 au beneficiat de asistență medicală la domiciliu un număr de  1022 de persoane, din care 85 în localitatea Acăţari, 173  Murgești, 206  Roteni, 151  Vălenii, 115 în Găiești, 72  Suveica, 90  Stejeriș,  în Gruișor şi în localitatea Corbeşti 33 de persoane. Au fost monitorizate 48 gravide, 38 nou născuţi.

 

Serviciul Public de Asistenţă Socială

 

         Obiectivul  Serviciului îl constituie acordarea de servicii sociale cu caracter primar și specializate menite să asigure prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale situațiilor de risc din domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricărei persoane aflate în nevoie ce pot genera marginalizarea sau excluderea socială.

         În comformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, serviciul a efectuat anchete sociale pentru diverse categorii de cetățeni la solicitarea unor instituții ale statului, după cum urmează:

         - Au fost întocmite 25 anchete sociale pentru DGASPC Mures cu privire la        copii dați în plasament

         - Au fost întocmite 112 anchete sociale pentru DGASPC Mureș și diverse centre de plasament din județ cu privire la copii instituționalizați

         - Au fost întocmite 18 anchete sociale și adrese pentru judecătorie cu privire la încredințarea minorului în urma divorțului dintre părinți,

         - Au fost întocmite 3 anchete sociale cu minori pentru poliție care au săvârșit fapte antisociale și 1 pentru adulții privați de libertate,

         Serviciul identifică, monitorizează și acordă sprijin persoanelor sau familiilor aflate în situații de risc,  fără să se facă discriminare etnică, religioasă, etc

         Au fost preluate 52 de cereri noi pentru acordarea ajutorului social, s-au efectuat modificări ale cunatumului ajutorului social pentru 23 de familii și persoane singure.

         De asemenea, s-au efectuat un număr de 22 suspendări ale dreptului la ajutorul social și pentru un număr de 5 de familii și persoane singure dreptul la ajutorul social a fost suspendat.

         Au fost aprobate un număr de 25 ajutoare pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, precum și un număr de 30 ajutoare pentru încălzirea cu lemne, combustibili solizi pentru familiile sau persoanele singure, comform Legii 416/2001.

 

 

Serviciul Agricol

In domeniul registru agricol:

         Numărul registrele agricole pentru perioada 2015-2019: total 84 volume.

         Numărul gospodăriilor  înscrise în aceste registre pe sate şi pe tipuri de volume: Acăţari 580, Corbeşti 60, Găieşti 191, Gruişor 155, Murgeşti 266, Roteni          405, Stejeriş  151, Suveica 130, Văleni   397

TOTAL       2335 GOSPODĂRII

Străinaşi (cu domiciliu în alte localităţi): 1263

TIP 03 – PERSOANE JURIDICE – 82 POZIŢII

TOTAL POZIŢII: 3680

         Pentru aceste poziţii se completează, după caz 16 capitole, fiecare cu date specifice.                                                                                                                        Începând cu luna iulie 2015, până în prezent s-a reuşit completarea acestor registre la majoritatea capitolelor, atât în format scriptic cât și electronic.                                       Inregistrarea datelor în aceste registre se face numai pe baza actelor legale existente, iar în cazul în care nu există  astfel de acte, pe baza declaraţiei dată în faţa secretarului, notarului public, etc.

         - Aceste date sunt necesare mai ales la completarea cap. 2, 2a, 2b - terenuri aflate în proprietate, identificarea pe parcele, localizarea lor.

         - În cazul utilizării terenurilor (dat sau primit terenuri în folosinţă, nr. bloc fizic) datele sunt necesare la eliberarea adeverinţelor pentru APIA.

         - Există capitole noi cu evidenţa atestatelor de producător, contractelor de arendare, de concesiune, sesizărilor pentru deschiderea procedurilor succesorale, etc

         - În prezent sunt valabile un număr de 802 contracte de arendare şi 516 contracte de comodat, în total fiind 1318 de contracte, care sunt operate atât la poziţia proprietarului, cât şi la arendaş sau la comodatar.

         - Completarea capitolului III. - modul de utilizare a terenurilor agricole şi a capitolului IV. suprafaţa cultivată -culturi de câmp este necesară în cazul depunerii cererii APIA pentru subvenţie.

         - Toate datele din aceste capitole au o strânsă legătură.

         - La capitolul XI – construcţii existente, datele se înregistrează mult mai detailată decât până în prezent.

         In perioada 01. martie–15. mai s-a desfăşurat campania de depunere a cererilor – declaratie  de suprafaţă, cu această ocazie au fost digitizate parcele pentru un număr de 365 cereri, şi au fost eliberate 388 adeverinţe din registru agricol (APIA).                                                                                                          S-au identificat parcelele pe bloc fizic  în vederea inregistrării lor  în evidenţele noastre.                                                                                                                               In cursul anului trecut s-a eliberat un număr de 118 atestat producător şi 128  carnet de comercializare.                                                                                         Au fost încheiate 2 contracte pentru inregistrare sistematică în cadastrul general a terenurilor extravilane pt. intabularea a cca. 3010 imobile, s-a început colectarea actelor de proprietate și de stare civilă din 6 localități.                                 Au fost inregistrate un număr de 43 cereri pt. obținerea titlului de proprietate pentru intravilane  în baza art. 23 din Legea fondului funciar.

Am început intocmirea amenajamentelor pastorale pentru pajiștile din comună în colaborare cu DAJ Mureș.                                                                                        În cursul anului trecut s-a început lucrările premergătoare pentru introducerea registrului electronic RENNS și RAN.                                                          În registru de intrare-ieşire   a corespondenţei pe parcursul anului trecut au fost înregistrate 7847 de acte.

 

Serviciul mobil SMURD

         Serviciul îşi desfășoară activitatea cu un nr.de 14 angajaţi.

Pe parcursul anului 2018 SMURD Acăţari a avut un număr de 1238 de intervenţii după cum urmează:

         - Acățari: 287

         - Crăciunești: 293

         - Gheorghe Doja: 229

         - Păsăreni: 101

         - Bălăușeri: 81

         Pacienți proveniți din evenimente rutiere pe drumurile naţionale, judeţene şi comunale din zonă 198

         Incidente şi solicitări fără victime 49

 

 

Alte realizări importante în comuna Acăţari în parcursul anului 2018

                                               

        Şi anul 2018 a fost organizată în perioada 17 -19 .08.2018 a XVIII ediție a Zilelor  Comunei Acăţari , cu invitaţi locali şi din străinătate, ce s-a bucurat de un succes inedit în cadrul certăţenilor şi a participanţilor.

        Cu ocazia Zilelor Comunei Acățari serviciul SVSU Acățari a primit în donație pentru intervenții un autoturism marca Toyota Land Cruiser din Belgia  - Kasterlee. Totodată au fost sărbătorite cuplurile de pe raza comunei care au îndeplinit 50 de ani de la căsătorie.

        Am continuat întreţinerea bunelor relaţii cu localităţile înfrăţite din Ungaria, Belgia, Slovacia, Olanda.

        Ca și în anii anteriori cu ocazia sărbătorilor de iarnă Primăria a ornamentat parcurile și străzile comunei cu sistem de iluminat festiv.

        Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, ca în fiecare an,  au fost distribuite  pachete de crăciun pentru elevii din unităţile de învăţîmânt de pe raza comunei.

        Conform reevaluării patrimoniului Comunei Acăţari, valoarea totală a patrimoniului comunei Acăţari este de 60.210.218 Ron

 

 

Strategia pe anul 2019

    

     În anul 2019 se urmăreşte continuarea dezvoltării socio – economice şi modernizarea Comunei Acăţari prin programe şi investiţii în infrastructură, dezvoltarea serviciilor medicale pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a locuitorilor şi prevenirea bolilor şi îmbolnăvirilor prin asigurarea accesului la serviciile de recreere, sport şi sănătate.

     În continuare se doreşte dezvoltarea infrastructurii şcolare prin continuarea investiţiilor. Reabilitării şi modernizării şcolilor din comuna Acăţari şi transformarea acestora  într-un centru educaţional modern.

        Vom continua investiţiile în infrastructura rutieră,prin modernizarea  străzilor, reabilitarea trotuarelor din satele comunei Acăţari.

        Închei prin a –mi exprima dorinţa de a continua împreună ceea ce am demarat pentru ca comuna noastră să aibă străzi asfaltate, reţele de apă şi canalizare la standardele europene,şcoli reabilitate, spaţii verzi, parcuri îngrijite şi menţinerea ordinii publice. Sper ca prin ceea ce putem face să contribuim la îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale centăţenilor astfel încât toţi să avem o viaţă mai bună.

 

 

 

 

PRIMAR

Osvath Csaba